Missie

We willen:

  • Kansen creëren zodat iedereen een beroep kan doen op spelmateriaal.
  • Speelgoed in ons gamma opnemen dat voldoet aan de ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen en volwassenen, met of zonder beperking.
  • Ontmoeting creëren en zo laagdrempelig mogelijk werken om sociale cohesie te bevorderen.
  • Een regionale voortrekkersrol opnemen in de creatie van een overlegplatform voor spelotheken in Zuid-West-Vlaanderen. De Speelvogel wil een ‘goed voorbeeld’ zijn op vlak van toegankelijkheid en inclusief spelen.
  • Een mobiele spelotheek ontwikkelen om een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken, ook in de randgebieden van de stad Kortrijk te bereiken.
  • Diverse beleidsdomeinen verbinden door met de verschillende projectpartners en beleidsverantwoordelijken ideeën en expertise uit te wisselen in een overlegorgaan.

Visie

We geloven:

  • In een pluralistische samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt om te spelen. Spelen is een basisrecht ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, financiële achtergrond of geloofsovertuiging.
  • In de multifunctionele draagkracht van spellen: spellen dragen bij tot educatie en cognitieve ontwikkeling, ze vormen een brug in het leggen van sociale contacten en stimuleren de zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast bieden spellen ook groeikansen op motorische ontwikkeling. Spelen leert iets over ons zelf, de ander en de wereld.
  • Dat het uitbaten van een inclusieve spelotheek de beeldvorming t.a.v. personen uit kansengroepen of personen met een beperking bevordert.